به نقل از عضو ناظر مجلس در شورای عالی هماهنگی ترافیک: تاکنون تصمیمی برای لغو صدور آرم طرح وترافیک در این شورا گرفته نشده است.

احمد علیرضا بیگی عضو ناظر مجلس در شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور با اشاره به جلسات این شورا و همچنین احتمال لغو صدور آرم طرح ترافیک در شهر تهران، گفت: تاکنون در این رابطه تصمیمی گرفته نشده است.

وی افزود: مسئول برگزاری جلسات شورای عالی ترافیک وزارت کشور است و تا زمانی که این وزارتخانه صلاح نبیند جلسه‌ای درباره آلودگی هوا و لغو صدور آرم طرح و ترافیک تشکیل نخواهد شد.

به گفته علیرضا بیگی در جلسه آینده شورای عالی ترافیک درباره لغو طرح ترافیک نیز تصمیم‌گیری خواهد شد.

عاقبت صدور آرم طرح ترافیک به کجا رسید؟